Íjak kategóriák szerint
Tartozékok kategóriák szerint

Adatkezelési tájékoztató

A https://www.grozerarchery.com oldalon történő adatkezeléshez kapcsolódóan

Tisztelt Érintett!

A https://www.grozerarchery.com oldalon vásárlás során az Ön által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával az alábbiak szerint használja fel:

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Grózer Csaba e.v. – Grózer Archery

Cím: 9211 Feketeerdő, Templom u. 14.
Tel.: 0696224417
E-mail: info@grozerarchery.com ; grozer.csaba@gmail.com; bowman@t-online.hu

2. A kezelt adatok köre

  • Név, email cím, telefonszám. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, részletek pontosítása.
  • Az üzenetben megadott egyéb személyes adatok. 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

4. A kezelt adatok köre, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére
Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyet nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatokhoz történő hozzáférés
Az érintett személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő a személyes adatokat más címzett részére nem továbbítja.

6. A személyes adat tárolásának ideje
Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 1 évig őrzi meg, majd azokat véglegesen törli, kivéve, ha az érintett kifejezetten kéri azok megőrzését a későbbi kapcsolatfelvétel céljából.

7. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelés során:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
8.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy: mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, meddig kezeli, kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett tájékoztatáskérési igényét legfeljebb 15 napon belül, személyes megjelenés során adja át, vagy azt követően az általa megadott elérhetőségekre megküldve teljesíti

8.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.

8.3. A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

8.4. A hozzájárulás visszavonásának joga: Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a : info@grozerarchery.com ; grozer.csaba@gmail.com; bowman@t-online.hu

email címre küldött kifejezett nyilatkozatával.A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

  • emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is
  • A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

Íjak szakértelemmel készítve minden területre!